Algemene informatie


NRS Service & Begeleiding

De NRS evenementen worden begeleid door een ruime schare onbetaalde enthousiaste vrijwilligers, herkenbaar aan hun rallyschilden met de meest udieke functiebenamingen. Serviceteams die via de eigen NRS-alarmcentrale per GSM onderweg continu oproepbaar zijn en op miraculeuze wijze de meeste klassiekers aan de praat weten te houden. Repatriëringsteams met trailers en leenauto’s die gestrande auto’s van de hoogste berg afplukken. De leenauto’s zijn de eerste volle pechdag gratis. Tussen NRS en KNAC bestaan vérgaande afspraken over een extra snelle gratis repatriëring en vervangauto voor KNAC Classic Carleden waarvan het kenteken vooraf is doorgegeven. Wie KNAC-lid wordt via de NRS krijgt een introductiekorting van 25% op de KNAC-factuur.

Het Cateringteam verzorgt op de meeste dagen hun befaamde gezellige Picknicks tot ver boven de sneeuwgrens. De Nul-rijders geven met NRS-pijlen zonodig omleidingen voor de Bol-Pijl-Toerklasse aan en zijn bij onvoorziene opbrekingen altijd telefonisch bereikbaar. Het Cargoteam verzorgt dagelijks het transport tussen de hotels van de enorme hoeveelheid bagage die juist de bezitters van krap bemeten cabrio’s altijd plegen mee te slepen. Het Permanenceteam is behulpzaam bij het inchecken in de hotels, o.a. voor de invulling van wensen rond kamercomfort, brandangst, invaliditeit, dieet of andere bijzonder wensen of problemen. De Routechefs en Officials verzorgen de controlevlaggen langs de route, of de stempels op controleposten (bij voorkeur op zonnige terrasjes). Er is zelfs gedacht aan een huisapotheek met middeltjes tegen wagenziekte en indigestie, zonnenbrand en zonnesteek, maar ook tegen katers.

En de “mooi weer garantie” van de uitzetter is wereldberoemd en waterdicht, althans zolang de zon schijnt


Pech Onderweg - Service Teams - Repatriëringen
Een deel van de charme van dergelijke evenementen is de kans op domme pech, ondanks voorbeeldige restauraties en preparaties. Van de oude brokjes techniek wordt in de bergen nu eenmaal heel wat gevraagd, zelfs bij een heel voorzichtige rijstijl.

Gelukkig worden de NRS-evenementen begeleid door een aantal service teams, die het leuk vinden om als hobby te proberen zoveel mogelijk equipes rijdend in hun eigen auto aan de finish te krijgen. Omdat het de hobby van onbetaalde vrijwilligers betreft, mogen ze uiteraard zelf bepalen of een reparatiepoging zinvol lijkt, en zo ja waar en wanneer men die poging gaat ondernemen. Daarbij wordt zo nodig een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de gestrande deelnemer verwacht op ieder gebied, bijvoorbeeld bij het opsporen van onderdelen, of het geven van overbodige aanwijzingen etc.

PECH ONDERWEG: Wie pech krijgt onderweg, mist helaas een deel van de pret, al zullen de serviceploegen en de NRS er alles aan trachten te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk beschikbaar stellen van een leenauto, ter overbrugging naar een definitieve oplossing via KNAC, ANWB, of verzekering, waarmee de deelnemer zelf vooraf iets geregeld moet hebben. De activiteiten van de Serviceteams, inclusief die van de Breakdownteams met hun trailers en leenauto’s, zijn UITSLUITEND gericht op het verhelpen van PECH ONDERWEG langs de routes, die veelal door onherbergzame gebieden leiden, zonder garages of wegenwacht. Als reparatie ter plaatse niet goed mogelijk is, of te lang gaat duren, kan de auto met een trailer naar het eerstvolgende hotel gebracht worden, om aldaar in alle rust na te gaan of sleutelen zinvol lijkt. Lijkt repareren niet mogelijk, dan kan besloten worden de auto ergens in de omgeving op een veilige plek bij een garage te stallen en daar vandaan via een officiële instantie te laten repatriëren, waardoor er snel weer een plek vrij komt op de NRS-trailer voor een onverhoopte volgende pechvogel ergens diep in de bergen. Anders zouden de NRS-teams ‘s avonds of ‘s nachts meerdere malen helemaal terug moeten rijden.

SERVICEBRIEFJES De Serviceteams rijden zoveel mogelijk met de karavaan mee en fungeren deels als bezemwagen op de verschillende routes, maar raken vaak steeds meer achterop. De meeste Serviceteams komen daardoor vaak pas halverwege het diner aan. Omdat de deelnemers meestal veel eerder dan de serviceteams in de hotels arriveren, kan men eventuele problemen beschrijven op een “servicebriefje”, dat alvast kan worden ingeleverd bij de Permanence.

REPARATIE VOLGORDE Bij het bepalen van de volgorde van reparaties krijgen snel uitvoerbare kansrijke reparaties altijd voorrang boven ingrijpende minder kansrijkereparaties, waardoor zoveel mogelijk deelnemers geholpen kunnen worden.Bij weliswaar kansrijke, maar zeer tijdrovende reparaties, of indien lang op onderdelen gewacht zou moeten worden, kan besloten worden om de auto NIET te repareren. Vooral op de langere doortrek-dagen zou langdurig en veel sleutelen in het starthotel tot gevolg hebben dat de grote groep deelnemers op de route vrijwel geheel van service verstoken zou blijven onderweg. En dat is nu juist niet de bedoeling.

Evenmin is het logisch het beperkte aantal trailerplaatsen te gebruiken om gestrande auto’s van hotel tot hotel mee te voeren, totdat de eventuele onderdelen eindelijk dagen later arriveren (en toch niet blijken te passen). Al is dit best sneu voor pechvogels die een trailer vol reserve-auto’s of met lege plekken zien vertrekken. Maar lege trailerplaatsen zijn juist bedoeld om ONDERWEG gestrande auto’s snel op te kunnen laden, en niet om ze pas na het diner ‘s avonds of ‘s nachts alsnog te moeten ophalen.

NRS LEENAUTO’S (1e pechdag) Uitsluitend zolang de voorraad strekt, en alleen ter overbrugging van de eerste volle pechdag, wordt door de NRS ZO MOGELIJK een gratis leenauto beschikbaar gesteld. Zo nodig verleent de NRS hulp bij het verzorgen van een huurauto of het regelen van een vervang-auto via een officiële instantie zoals KNAC, ANWB, etc., waarmee echter vaak 1 à 2 dagen gemoeid kan zijn. De NRS-auto’s zijn alleen bedoeld om dat gat op te vullen, en om langs de route gestrande deelnemers zo weinig mogelijk van de verdere route op die dag te laten missen. Op sommige dagen of onder bijzondere omstandigheden kan soms toegestaan worden dat de NRS-leenauto langer dan de eerste gratis volle dag mag worden gebruikt. De leenauto dient na een extra dag in principe weer beschikbaar te zijn voor nieuwe pechgevallen. Indien men de thuisreis liever niet aan boord van het bergingsvoertuig of Cargobusje wil afleggen, kan de thuisreis vanaf de finish in een eventueel nog beschikbare leen-auto gereden worden, die dan uiterlijk maandagmiddag ergens in Nederland ingeleverd moet worden.

Algemene Informatie

De NRS legt de deelnemers geen enkele verplichting op, en stelt evenmin eisen aan leeftijd, bouwjaar of type van de auto’s of van de deelnemers. Omgekeerd kunnen ook geen eisen aan de officials en de begeleidende teams worden gesteld. Dit zijn zonder uitzondering onbetaalde vrijwilligers, die puur uit hobby zo’n evenement begeleiden, hoe professioneel dit ook overkomt. Fooien wekken afgrijzen, maar een drankje is natuurlijk nooit weg. Een en ander houdt tevens in dat de NRS geen enkele aansprakelijkheid kan en zal aanvaarden voor enig gevolg van deelname aan het evenement of daarmee samenhangende activiteiten, dan wel enig beroep van deelnemers op hulpverlening door vrijwilligers van welke aard dan ook. Door inzending van het inschrijfformulier wordt men geacht dit te accepteren.

GSM-Telefoons Geadviseerd wordt een GSM mee te nemen, waarmee bij onverhoopte pech snel assistentie bij de NRS kan worden aangevraagd via GSM-nummers die in de routebescheiden vermeld staan.

Rallyschilden & Nummers Per equipe worden 2 schilden naar internationaal model verstrekt. Het voeren ervan is niet verplicht, maar bevordert de onderlinge herkenning en maakt de foto’s vele malen leuker. Belemmer de luchtstroom naar de radiator onder geen voorwaarde (!) Bevestig ze nooit met tape, en dan zeker niet op de lak!

Kilometers of Mijlen In BOL-PIJL Routeboek worden alle afstanden zowel in kilometers als in mijlen vermeld. Speciale tripmasters zijn niet echt nodig, maar wél wat gemakkelijker, zeker indien men niet over een nauwkeurige dagteller met 1 cijfer achter de komma beschikt.

Tripmaster of Dagteller ? Tripmasters of speciale tellers zijn bij kaartlezen vrij overbodig, en voor Bol-Pijl erg gemakkelijk, maar niet echt noodzakelijk! Via de NRS kunnen deelnemers en donateurs voordelig en betrouwbaar Terratriptellers laten inbouwen zonder beschadiging van het interieur.

Kaartmateriaal (Alleen Kaartlezen) De Controle Punten die de Sport- en Multiklasse moeten bezoeken, staan reeds ingetekend op kopieën van gekleurde wegenkaarten die op de avond tevoren of vlak voor de start in de permanence worden uitgereikt.

Diners - Dieet - Vegetariërs Aan de samenstelling van de meergangen diners wordt door de NRS altijd veel aandacht besteed, al stelt de omvang van de groep wel enkele beperkingen. Bij de overdonderende uitgebreide buffetten in Noorwegen is die extra aandacht geheel overbodig. Vergeet nooit om eventuele speciale dieetwensen of belangstelling voor niet-rokers diners op het inschrijfformulier aan te geven

ALLE KLASSEN: DIGITALE CAMERA MEENEMEN !!!!

Via digitale foto’s kunnen de deelnemers bewijzen dat ze bepaalde toeristische hoogtepunten daadwerkelijk hebben bezocht, waarmee Bonuspunten verdiend kunnen worden, die aan de finish gouden, zilveren of bronzen medailles opleveren.

Geen Slijtageslag Hoewel de auto’s in de bergen natuurlijk een extra prestatie moeten leveren gezien de talloze bochten en hairpins, afgewisseld met een stevige klim of forse daling, treedt bij normaal rijgedrag zeker geen extra slijtage op. Dat zou ook zonde zijn van al die mooie klassiekers. Hoe sportief of spannend ook, NRS-weggetjes zijn altijd goed geasfalteerd, afgezien van eventueel nog niet herstelde winterschade, terwijl alle routes werden uitgezet in een MGB uit 1975. Dankzij een zorgvuldige opbouw van de moeilijkheidsgraad op weg naar de bergen is ervaring met bergrijden niet vereist, en komt zelfs hoogtevrees vrijwel niet voor, al worden de afgronden gaande de rit steeds dieper. Desondanks is de Ålpen Toerrally een evenement met een duidelijk zeer sportief karakter, en met extra spannende bergweggetjes, op vrijwillige basis te rijden.

VOORPRET Enkele maanden tevoren begint de stroom smakelijke informatiebulletins over de route en het programma. Afgezien van een grote beurt van de auto en het inladen van koffers en navigator, vergt een ÅTR nauwelijks enige voorbereiding, mede door het ontbreken van vrijwel overbodige reglementen. De NRS verzorgt (bijna) alles, de benodigde verdere aanwijzingen staan in het overzichtelijke routeboek.

Informatie Bulletins De informatiebulletins verschaffen ook nuttige technische tips en informatie over de hotelindeling, telefoonnummers van de hotels, activiteiten van de begeleidende teams onderweg, en over de routes. Toezending geschiedt naar keuze aan de bestuurder en/of navigator.

NRC: NRS Roddel Courant Onderweg worden de bulletins door een speciale redactie o.l.v. Bart van den Acker voortgezet als roddel- en nieuwsblad, dat dagelijks rond middernacht wordt uitgedeeld (alleen ATR).

Sfeer & Humor De Alpen Toerrally wordt van oudsher gekenmerkt door een ontspannen sfeer met een overdosis plezier en humor, die de oorzaak vormen van het enige echte risico: verslaving! Dat verklaart wellicht het grote aantal recidivisten.

Wisselende Contacten Wisselen van taak en team is toegestaan, zodat twee heren ‘s morgens de rally kunnen rijden, om bij de picknick hun separaat toerende dames weer op te pikken voor het middagprogramma. Bij de NRS mág alles, maar er moet niets! Iedere avond kan men zelf bepalen hoe laat, en in welk gezellig gezelschap men aan tafel gaat om van de uitgebreide Noorse buffetten te genieten. Het is een ongeschreven NRS- wet dat men niet op twee opeenvolgende avonden met hetzelfde gezelschap aan tafel zit.

Solorijders Dit is bij de NRS toegestaan, en is bij de ÅTR met Bol-Pijl routeboek zeker haalbaar. Het inschrijfgeld is gebaseerd op deelname van equipes bestaande uit twee personen, zodat van solorijders een extra bijdrage in de algemene kosten gevraagd moet worden, los van de toeslag voor éénpersoonskamers.

Reis- en Annuleringsverzekeringen Men wordt dringend geadviseerd zelf reis- en annuleringsverzekeringen af te sluiten. Dit is niet meer via de NRS mogelijk!